فرم ارزیابی کارگاه ها (پرسشنامه حاضر به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی کارگاه ها تنظیم شده است. پاسخ‌های دقیق و صادقانه شما احترام به حقوق فراگیران، اساتید و تسهیلگران بوده و اطلاعات حاصل، به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.)

ورود اطلاعات

Data

نام استاد/تسهیلگر
لطفاً نام مدرس کارگاه را انتخاب نمایید.
نام کارگاه *

عنوان کارگاه را انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی نماینده سازمان/ داوطلب *
نام سمن/ خیریه/ سازمان اجتماع محور(CBO)/دحوزه فعالیت
شماره همراه *
شماره موبایل خود را وارد نمایید.
ارزیابی علمی و محتوایی کارگاه
لطفاً در این بخش میزان رضایت خود در هر مورد را با انتخاب گزینه های عالی تا متوسط اعلام نمایید.
توانايي انتقال مطالب کارگاه به مخاطبین
تسلط بر محتواي کارگاه
قدرت ساماندهي و مديريت کارگاه
ميزان آشنايي با دانش‌هاي نوين تدريس
داشتن تعامل در برخورد با مخاطبین و برقراری ارتباط موثر
میزان کاربردی بودن محتوای کارگاه
شرکت منظم و برنامه‌ريزي شده در کارگاه
میزان تعاملی بودن کارگاه
جذابیت موضوع و محتوای کارگاه
نحوه‌ی دعوت از مخاطب
روند برگزاری کارگاه
در این قسمت می توانید نظرات/ پیشنهادات/ انتقادات خود در خصوص کارگاه ها را بیان نمایید